dimarts, 2 d’octubre de 2012

WEBQUEST CÀLCUL MENTAL

Guia didàctica

 Per a realitzar la webquest clica a continuació:

 Qui ha dit que les matemàtiques són difícils? Justificació

 
 
 
 
 
 
Temporització
Aquesta WebQuest ha estat dissenyada amb la finalitat d’oferir als nens el poder treballar en l'area de les matemàtiques. Més que una eina per adquirir coneixements és un mitjà per obtenir una agilitat mental i raonar amb més rapidesa a l'hora d'utilitzar les matemàtiques en el dia a dia.
 
El nivell de les activitats es dirigueix als alumnes de tercer  de primària, és a dir, per nens entre 8 i 9 anys.

Per a desenvolupar l'apartat del procés calculem entre 1 i 2 sessions consecutives.

Característiques dels recursos seleccionats
Les activitats que hem proposat a la nostra WebQuest han estat seleccionades perquè hem considerat que s'adeqüen amb l'edat.


Activitats d’aprenentatge


Objectius

Continguts

1.     Endevinalles   matemàtiques

2.  Cálcul mental

3.  Càlcul amb               Euros
Utilitzar la lògica i el raonament mental per resoldre enigmes matemàtics amb la finalitat d'aconseguir una major agilitat.Desenvolupar la capacitat mental a través de la pràctica guiada i cronometrada de la suma i resta.


Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemas  matemàtics de suma i resta amb euros i cèntims.

Desenvolupar la capacitat d’aprendre amb elements tècnics i saber relacionar-se.

Participar activament en el traball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària i cooperativa.

Conèixer els nombres i la terminologia de les matemàtiques com per exemple parell, imparell, major o menor.
Conèixer operacions bàsiques de la suma i  la resta.Conèixer el preu dels productes i saber utilitzar les matemàtiques i els conceptes que s'han adquirit en determinats contextos necessaris per a la vida.